สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081591

    การจัดทำสัญญาจ้างเหมาบุคลากร/ใช้จ่ายเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

1. อปท.สามารถจัดทำสัญญาจ้างเหมาบุคลากรโดยกำหนดเพิ่มค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลา ในสัญญาจ้างเหมาได้หรือไม่ 2. อปท.สามารถจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อติดตั้งกล้อง CCTV สำหรับรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุบัติเหตุทางท้องถนนได้หรือไม่ 3. อปท.สามารถจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถฟาร์มแทร็กเตอร์ตัดหญ้าได้หรือไม่

ถามโดย : napapatmapet ( tsbsaohai@gmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 16:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049 ค่ะ

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 19:51 ]