สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081590

    การเปลี่ยนแปลงบัญชีครุภัณฑ์ ธค 2564

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเทศบัญญัติ ปี 2565 ตั้งจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางไว้ ต่อมา ธันวาคม 2564 มาตรฐานครุภัณฑ์เปลี่ยน จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในเทศบัญญัติหรือไม่ เพราะงบประมาณลดลง และบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จาก ธันวาคม 2563 เป็น ธันวาคม 2564 ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นางสาวพรพิรุณสืบเพ็ญไชย ( piroon_noi@hotmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 15:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงตามบัญชีมาตรฐานปีปัจจุบัน ตามข้อ 28 หรือข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/01/2565 เวลา 09:24 ]