สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081586

    การเบิกค่าพวงหรีด ของ อปท

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี อปท จะเบิกจ่ายค่าพวงหรีดในงานศพ ของบุคคลสำคัญใน อปท สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2562 หมวด 2 ค่าใช้สอย ข้อ 11 (4) ได้หรือไม่คะ

ถามโดย : พิไลวรรณตุยาสัย ( Pilaiwan_tist@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 13:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พวงหรีดไม่มีอยู่ในระเบียบฯบริหารงานของ อปท. ในข้อ 11(4) ไม่สามารถเบิกได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 09:22 ]