สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081582

    การจ่ายขาดเงินสะสมสร้างอาคารเรียน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ขอเรียนถาม การจ่ายขาดเงินสะสม สามารถมาสร้างอาคารเรียนระดับชั้น ประถม/มัธยมได้หรือไม่คะ เพราะอาคารเรียนไม่พอ นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ

ถามโดย : วัชระพล ( watpla@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 12:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากจะใช้เงินสะสมของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 13

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 15:53 ]