สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081581

    เรียนสอบถามปัญหาเอกสารประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ดิฉันทำงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการท้องถิ่นใน อปท แห่งหนึ่ง ได้มีพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ยื่นเอกสารเพื่อขอเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิ เมื่อดิฉันตรวจสอบเเล้วพบว่า บ้านเช่าที่พนักงานส่วนตำบลเช่านั้น ผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าไม่ได้เป็นเจ้าบ้านในทะเบียนเช่าหลังดังกล่าว จึงได้ปฏิเสธการเบิกจ่าย แต่ทางพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกาายดีงกล่าวได้โต้เเย้งว่าได้ยื่นเอกสารแสดงกรรมสิทธิของผู้ให้เช่าตามสัญญาประกอบด้วย 1.สัญญาซื้อขาย ระบุซื้อขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างเเลขที่ตรงกับสัญญาเช่า โดยมีผู้ให้เช่าเป็นผู้ซื้อ 2.โฉนดที่ดิน ระบุเลขที่โฉนดตรงกับสัญญาซื้อขายตามข้อ 1 เเละมีชื่อผู้ให้เช่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ แต่ดิฉันยังคงปฏิเสธการดำเนินการเบิกค่าเช่าบ้านโดยยืนยันว่า ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นเจ้าบ้านในบ้านเช่าเท่านั้น จึงอยากเรียนสอบถามว่าดิฉันทำถูกต้องตามระเบียบแล้วใช่มั้ยค่ะ หรือดิฉันต้องทำเรื่องหารือมายังกรมฯ เพื่อหารือเรื่องดังกล่าว เพื่อไม่ให้ผู้ขอเบิกอ้างเอกสารอื่น เเละใช้เป็นเเนวทางในการเบิก ขอบพระคุณค่ะ

ถามโดย : วาสนาขุนยวง ( started@windowslive.com )  IP 1.47.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 12:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 15:54 ]