สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081579

    หารือการโอนตำแหน่งบริหารกรณีได้รับผลกระทบจากการปรับขนาดเทศบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1. เรื่องเดิม กรณีเทศบาลปรับเป็นขนาดกลางเมื่อปี 2557 ทำให้ตำแหน่ง หน.ส่วนราชการต้องปรับระดับสูงขึ้นจากระดับ6 เป็นระดับ7 เป็นผลให้ หน.ส่วนราชการ ระดับ6 ที่ไม่มีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งต้องปรับลดไปดำรงตำแหน่ง หน.ฝ่ายระดับ6 3.ข้อเท็จจริงปัจจุบันเทศบาลมีตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบอยู่ตามกรณีที่ระบุในข้อ 1. 4.ตำแหน่งว่าง เป็นตำแหน่งที่รายงานให้ ก.ท.สรรหา 5. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/1073 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 6.อ้างอิงการถาม-ตอบ ที่ CC068177 เมื่อ 06/02/2562 7.อ้างอิงการถาม-ตอบ ที่ CC070992 เมื่อ 10/10/2562 8.ในปี 2564 อนุกรรมการสรรหาฯได้ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง 9.หากบัญชีผู้ผ่านการสรรหามีแต่เรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชี(หมดบัญชี) ของตำแหน่งนั้นๆแล้ว 10.คำถาม ปัจจุบันจะมีแนวทางปฏิบัติเพื่อการคุ้มครอง หรือแนวทางปฏิบัติในการโอน ย้าย (กรณีปลดล๊อค)ให้กับตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบ เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร ขอบคุณมากคะ

ถามโดย : อุไลวรรณเนาวภา ( laichart@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 11:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 ข้อ 12 (2) หากตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ... ระดับต้น ว่าง แล้วรับโอนตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ... ระดับต้น มาดำรงตำแหน่งแทน แม้ว่าจะเป็นตำแหน่งประเภท และระดับเดียวกันกับตำแหน่งว่าง แต่มิใช่ตำแหน่งเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราว่างในการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกอง... ระดับต้นลดลง จึงมิอาจให้โอนหรือรับโอนได้ อนึ่ง จะได้รับความคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเทศบาล เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในการโอน ไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ณ สังกัดอื่น แต่ต้องเป็นตำแหน่งที่ว่างไม่เกิน 60 วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง ตามตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 ได้ และสามารถนับระยะเวลาเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 15:20 ]