สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081578

    การเช่าที่สาธารณะ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เทศบาลสามารถที่จะให้ประชาชนเช่าที่สาธารณประโยชน์ได้หรือไม่ มีกฎหมายหรือระเบียบใดกำหนดไว้หรือไม่/ขอบคุณครับ

ถามโดย : วิรัตน์ งามกลาง ( pwirat@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 11:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ และข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกฎหมายมิได้ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้ประชาชนเช่าที่สาธารณประโยชน์แต่อย่างใด

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 13:22 ]