สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081577

    ตำแหน่งที่ร้องขอให้ กสถ. สอบแข่งขันแทน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1. กรณีที่ อปท. เคยร้องขอให้กรมส่งเสริมดำเนินการสอบแข่งขันแทนในตำแหน่งสายทั่วไป ปัจจุบันหากต้องการตรวจสอบว่าตำแหน่งดังกล่าวยังติดล็อกบัญชีของกรมหรือไม่จะต้องติดต่อหน่วยงานไหน สอบถามไปที่จังหวัดแล้ว แต่ไม่มีข้อมูล 2. กรณีที่ อปท. เคยร้องขอให้กรมส่งเสริมดำเนินการสอบแข่งขันแทน เมื่อเดือน เมษายน 2563 เพื่อขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของปี 2562 หากปัจจุบันมีการสอบแข่งขันและประกาศยกเลิกบัญชีและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไหมแล้ว ถือว่าที่อปท.เคยร้องข้อไปสิ้นสุดหรือไม่ ขอความอนเคราะห์ตอบด้วยค่ะ มีความจำเป็นต้องรับโอนข้าราชการมาปฏิบัติงาน (เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.ราชบุรี) ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นารีผู้ช่วยเนียม ( thungluang_rb@hotmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 11:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ดูตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809./ว24 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 09:38 ]