สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081575

    การเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ผมได้บรรจุแต่งตั้งรับราชการครั้งแรก ณ เทศบาลนครเชียงใหม่อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต่อมาได้รับแต่งตั้งตามประกาศอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ // และต่อมาผมได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ //ผมจะมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ประเภทเช่าซื้อในกรณีหลังนี้ได้หรือไม่ (ผมไม่เคยเบิกค่าเช่าบ้านเลย)...ขอบคุณครับ

ถามโดย : วัชระไชยวงษ์ ( maxwatchara07@gmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 10:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049 ค่ะ

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 12:35 ]