สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081573

    การเลื่อนชำนาญงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขออนุญาติสอบถามการเลื่อนระดับเป็นชำนาญงาน เริ่มรับราชการทหารบรรจุตำแหน่งช่างเครื่องมือกล วันที่ 24 ส.ค.53 วุฒิ ปวช. ย้ายมาตำแหน่งเสมียน สังกัดกองคลังทหารช่าง วันที่ 11 เม.ย.61 ต่อมาโอนย้ายมาสังกัด อปท. ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯ ระดับปฏิบัติงาน วันที่ 1 ธ.ค.63 วุฒิ ปวส. เงินเดือนปัจจุบัน 19,410 บาท สอบถามหน่อยค่ะ 1. จะสามารถเลื่อนเป็นชำนาญงาน ได้เมื่อไรค่ะ 2. สามารถนำระยะเวลาของทหารมานับรวมได้ด้วยไหมค่ะ ช่วงที่บรรจุตำแหน่งช่างเครื่องมือกล วันที่ 24 ส.ค.53 - 11 เม.ย.61 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว26 ลงวันที่ 13 ก.พ.52 จพง.ป้องกันฯ กับ ทหาร ตำแหน่งช่างทุกตำแหน่ง เทียบได้ 25 % ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ 0809.2/ว25 ลงวันที่ 2 มี.ค.49 3. ถ้าสามารถนับรวมได้ต้องทำหนังสือหารือการเทียบระยะเวลาด้วยไหมค่ะ

ถามโดย : PandaPachong ( lin_031034@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 10:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้าตำแหน่งใดมีเทียบไว้แล้ว ก็สามารถเทียบได้เลย

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 10:24 ]