สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081572

    สอบถามการเบิกค่าควบคุมงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การเบิกจ่ายค่าควบคมุงานสามารถเบิกได้กี่งานต่อวันค่ะ

ถามโดย : ืnannaphatboonmo ( boon.mo@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 10:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049 ค่ะ

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 12:35 ]