สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081571

    การรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ สำหรับผูที่ผ่าน ภาค ก และภาค ข ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และต้องดำเนินการอย่างไรในวันสอบสัมภาษณ์ภาค ค. ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นูรีนีย์แสแตแล ( Smy_mee@hotmail.com )  IP 2403:6200:8883:8f24:2cc0:d5c:f10e:404.  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 09:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ปฏิบัติตาม ข้อ 3 ของประกาศ กสถ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม ฯ ลงวันที่ 10 ม.ค. 65 (กรณีวุฒิต่างประเทศให้แปลมาเป็นภาษาไทยด้วย)

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 09:28 ]