สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081569

    เงินเยียวยา 2000 บาท กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

สอบถามกรณีเด็กไม่มีชื่อใน LEC ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 (เด็กเข้าเรียน ณ วันที่ 28 ก.ค. 2564) และทางศพด.ได้แจ้งรายงานข้อมูลเด็กรายนี้ไปในการสำรวจครั้งแรกแล้ว ต่อมาเด็กคนนี้ได้ย้ายออกจากศพด.ไป ณ วันที่ 1 พ.ย. 2564 เพื่อไปเรียนภาคเรียน2/2564 ณ ที่อื่น ทำให้ไม่มีรายชื่อใน Lec ณ วันที่ 12 พ.ย. 2564 อยากสอบถามว่า เด็กคนนี้ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาฯ (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 57 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 ใช่หรือไม่

ถามโดย : prkru ( penmart18@hotmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 09:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-2419000 ต่อ 5324

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 16:37 ]