สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081005

    การจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจ้างร้านจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะเบิกจ่ายในหมวดใด ระหว่างหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขอบคุณคะ

ถามโดย : กรรนิกาเกื้อฤทธิ์ ( thungbulang@hotmail.co.th )  IP 1.46.xxx.xxx  [ วันที่ 26/11/2564 เวลา 01:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีการจ้างร้านจัดทำป้าย เป็นการจ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอก จึงอยู่ในงบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/11/2564 เวลา 09:16 ]