สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081002

    รับโอนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาดำรงตำแหน่ง ครู

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1.รับโอน (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตราเงินเดือน 35,390 บาท มาดำรงตำแหน่ง ครู มีผล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ให้ได้รับเงินเดือน 35,390 บาท ถูกต้องหรือไม่ค่ะ 2.กรณีรับโอน (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อัตราเงินเดือน 35,390 บาท ไปดำรงตำแหน่ง ครู รับเงินเดือน คศ.1(เงินเดือนขั้นสูงของอันดับ 34,310บาท) หรือจะต้องได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม(35,390บาท) 3.กรณี ข้าราชการ ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.1 (34,310 บาท) จะมีสิทธิไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีกหนึ่งอันดับหรือไม่ ค่ะ

ถามโดย : นันทภัคโคตรคำหาญ ( nantapaktomtaklom@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 25/11/2564 เวลา 18:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เงินเดือนเป็นไปตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงให้พิจารณาตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 26/11/2564 เวลา 13:39 ]