สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081000

    การพิจารณาผลการประกวด่ราคาจ้าง ( e-bidding)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต. ได้ทำประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้วยวิธี (e-bidding) มีบริษัทยื่นเอกสารประกวดราคาจำนวน 3 ราย ปรากฎว่ามีผู้เสนอราคา 1 ราย ไมได้แนบสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งตามประกาศ ข้อ 5.1 ระ่่บุว่าหลักฐานการยืนข้อเสนอ ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ขอสอบถามว่า บริษัทที่ไม่ได้ยื่นบหนังสือบริคณห์สนธิถือเป็นสาระสำคัญหรือไม่ คณะกรรมการพิจารณาผล สามารถเรียกดูหนังสือทีหลังได้หรือไม่

ถามโดย : นางสาวสุกัญญา เจริญยิ่ง ( sukanya043@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 25/11/2564 เวลา 14:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โทร 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/11/2564 เวลา 16:12 ]