สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080999

    การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ในการประกาศ ภดส.3 ในปี 2565 จะต้องประกาศทั้งหมดรวมถึงปีที่ผ่าน หรือประกาศเฉพาะรายการที่แก้ไขและสำรวจเพิ่มเติมในปี 2565 คะ

ถามโดย : นัฏฐาคงทรัพย์ ( ko_1719@hotmail.co.th )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 25/11/2564 เวลา 13:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

👉1.ข้อมูลที่ อปท.ได้รับจาก สนง.ที่ดิน/ที่ดินสาขา ที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครองครองทุกวันที่15ของเดือน ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่จึงจำเป็นต้องประกาศ+จัดส่ง ให้รายใหม่ได้ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 👉2.ข้อมูลที่ อปท. ได้สำรวจเพิ่มเติม (รายที่ตกสำรวจ/ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอ)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/11/2564 เวลา 13:59 ]