สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080998

    การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สวัสดีค่ะ ตอนนี้ดำรงตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 อยู่ รร. สังกัดอปท. กำลังดำเนินการ ทำผลงาน เก็บงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ในปีการศึกษา 2564 เป็นปีแรก จะสอบถามว่า เอกสาร วฐ. 2 แบบรายงานผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู (รายปีการศึกษา) เมื่อครบ 5 ปีการศึกษา ต้องส่ง ก.อบต.จังหวัด ส่งแค่ 5 หน้า ตามแบบหรือต้องมีเอกสารอ้างอิง 3 ด้าน 13 ่ตัวชีวัดแนบไปด้วยค่ะ

ถามโดย : วรรณา มีทา ( wmeetha24@gmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 25/11/2564 เวลา 10:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว23 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 26/11/2564 เวลา 13:43 ]