สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080995

    การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท.จะดำเนินการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จะต้องดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการใดในปัจจุบัน

ถามโดย : charassriphonpai ( patsadu123@hotmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 16:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/11/2564 เวลา 11:20 ]