สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080988

    การแก้ไขใบเสนอราคา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา และให้ผู้เสนอราคายื่นใบเสนอราคา มายัง อบต. ในใบเสนอราคาของผู้รับจ้างมีการแก้ไขตัวเลข ตัวอักษรในเสนอราคา โดยการขีดฆ่าเซ็นกำกับ ประทับตรา ลงรายมือชื่อ กรณีนี้ผู้รับจ้างสามารถแก้ไขได้หรือไม่ มีในระเบียบใด

ถามโดย : แววดาวถาวรวิจิตร ( gotopom@hotmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 12:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โดยหลักการแล้ว หากมีการแก้ไขตัวเลขในใบเสนอราคาจะต้องมีเซ็นชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) และตัวเลข ตัวหนังสือต้องมียอดตรงกัน แต่หากต้องการสอบถามเพื่ิมเติมให้ติดต่อที่ 022419000 ต่อ 1524,1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1528 ) [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 13:32 ]