สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080985

    การแก้ไขใบเสนอราคา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

จัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา และให้ผู้เสนอราคายื่นใบเสนอราคา มายัง อบต. ในใบเสนอราคาของผู้รับจ้างมีการแก้ไขตัวเลข ตัวอักษรในเสนอราคา โดยการขีดฆ่าเซ็นกำกับ ประทับตรา ลงรายมือชื่อ กรณีนี้ผู้รับจ้างสามารถแก้ไขได้หรือไม่

ถามโดย : แววดาวถาวรวิจิตร ( gotopom@hotmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 11:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 11:57 ]