สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080983

    การบังคับใช้กฏหมาย

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า เทศบาลได้ออกเทศบัญญัติในเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ซึ่งมีการกำหนดอัตราโทษตาม พรบ.เทศบาล ที่กำหนดให้ปรับไม่เกินพนึ่งพันบาท และออกตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ เมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น จึงมีข้อสงสัยว่า 1.การบังคับใช้กฎหมายเทศบาลจะต้องบังคับใช้ตามเทศบัญญัติก่อนหรือไม่ อย่างไร หรือสามารถบังคับใช้ตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ ได้เลยหรือไม่อย่างไร รบกวนแนะนำด้วยครับผม

ถามโดย : นายอุทัยแสสนธิ์ ( birdblueboy@hotmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 11:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 25/11/2564 เวลา 16:34 ] เอกสารแนบ