สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080981

    ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจ้าเงหมาบุคคลภายนอกช่วยเหลือการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างแล้ว 1.จำเป็นต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมการปฏิบัติงานด้วยหรือไม่ 2.ถ้าจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน สามารถแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสัญญาจ้าง 1 ปี เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานได้หรือไม่

ถามโดย : สุนิตาธาราทิพย์ ( sunitajifun@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 09:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง มิได้กำหนดให้แต่งตั้งควบคุมการปฏิบัติงานในโครงการข้างต้น

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1528 ) [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 13:33 ]