สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080979

    การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ โดยจ้างเหมาบุคคลเดิมที่เคยจ้าง ต้องกำหนดร่างขอบเขตงาน และราคากลางอีกหรือไม่

ถามโดย : สุนิตาธาราทิพย์ ( sunitajifun@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 09:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อ 0967159179

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 10:58 ]