สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080978

    ปรึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ด้วยจังหวัดได้มีคำสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง ตาม พรบ.สภาตำบลและอบตฯ มาตรา 92 ต่อมาผู้ที่ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อ ผวจ เพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนั้น จึงอยากเรียนถามว่าจังหวัดสามารถรับอุทธรณ์นั้นไว้พิจาณาได้หรือไม่ เพราะ มาตรา 92 บัญญัติว่าคำสั่งของ ผวจ เป็นที่สุด ทั้งนี้ หากมีคำพิพากษา หนังสือสั่งการ หรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมกา่รกฤษฎีกา ประกอบมาด้วยจักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ถามโดย : เทพประทานถาโท ( thepprathan.t@kkumail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 23/11/2564 เวลา 13:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 24/11/2564 เวลา 11:12 ] เอกสารแนบ