สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080977

    การโอนงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การโอนงบประมาณ งบลงทุน โครงการก่อสร้าง (ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ใช้ระเบียบวิธีการงบประมาณ ข้อ 27 ใช่หรือไม่

ถามโดย : ปิยนัยน์นวลวัฒน์ ( phiyanai_a@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 23/11/2564 เวลา 13:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากการโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณรายประจำปี เข้าเงื่อนไข ตามข้อ 27 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ฯ ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/11/2564 เวลา 16:27 ]