สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080976

    การจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่หน่วยงานต้องการจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามมาตรา 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการพิจารณาว่ากรณีใดเป็นกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ต้องพิจารณาจากเหตุลักษณะใด หรือเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีอำนาจพิจารณาตัดสินใจ

ถามโดย : ChanikarnTaesangawong ( chanikarn.tae@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 23/11/2564 เวลา 12:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีเกดสาธารณภัยในพื้นที่ของ อปท. ไม่ว่าจะมีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม อปท. สามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น "โดยฉับพลันทันที เพื่อการดำรงชีพ"... ดังนั้น อปท.จึงต้องพิจารณาถึงลักษณะของสาธารณภัย และความจำเป็น เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือประชาชน หากต้องสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/11/2564 เวลา 16:22 ]