สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080975

    การใช้บัญชีของพนักงานจ้างทั่วไป

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เทศบาลได้ขึ้นบัญชีของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานไว้ กำหนด 1 ปี อยากเรียนสอบถามว่า กรณีเทศบาล มีอัตราตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (1) ตำแแหน่งภารโรง และ (2)ผู้ดูแลเด็ก ว่าง เราจะสามารถใช้บัญชีดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะเป็นประเภทพนักงานจ้างทั่วไปเหมือนกัน

ถามโดย : ปริณอาชาพิบูลวาณิช ( mcx_1984@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 23/11/2564 เวลา 11:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอให้ปฏิบัติตามประกาศเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/11/2564 เวลา 12:07 ]