สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080970

    การโอนงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การโอนงบประมาณ งบลงทุน โครงการก่อสร้าง (ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ใช้ระเบียบวิธีการงบประมาณ ข้อ 27 ใช่หรือไม่

ถามโดย : ปิยนัยน์นวลวัฒน์ ( phiyanai_a@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 15:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 15:59 ]