สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080968

    การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักพรรดิมาลา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2530 ตำแหน่ง ประจำกรมข่าวทหารเรือ สังกัด กรมข่าวทหารเรือ ได้โอนมารับราชการ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 จนถึงปัจจุบัน ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักพรรดิมาลา (รับราชการมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี) สามารถนำระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการ ในสังกัด กรมทหารเรือ มานับรวมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สังกัด องค์การบริบริหารส่วนตำบล ได้ไหมค่ะ

ถามโดย : จารุวรรณสายสว่าง ( jaruwan_2224@hotmail.com )  IP 125.24.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 15:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คำตอบเดียวกับข้อ cc080967

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/11/2564 เวลา 10:35 ]