สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080966

    การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามข้อ 19(8) ภายหลังจากการรับสมัครให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย (ก) ปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประธาน (ข) ผอ.สำนักหรือ ผอ.กองที่รับผิดชอบงานหรือโครงการของตำแหน่งที่จะสรรหา กรรมการ (ค)หัวหน้าสำนักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ/เลขานุการ ขอเรียนสอบถามว่า หากกองคลัง และกองช่าง มีตำแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร คือ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เหมือนกัน สรรหาพร้อมกัน 1. จะต้องตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ (ข) ผอ.กองคลัง และผอ.กองช่าง ในชุดเดียวกันหรือไม่ คือ 1.1 ปลัด ประธาน 1.2 ผอ.กองคลัง กรรมการ 1.3 ผอ.กองช่าง กรรมการ 1.4 หน.สำนักปลัด ดกรรมการ/เลขานุการ หรือ 2. จะต้องแต่งตั้งกรรมการแยกชุดกัน คือ 2.1 ปลัด ประธาน ผอ.คลัง กรรมการ หน.สำนักปลัดกรรมการ/เลขานุการ และ 2.2 ปลัด ประธาน ผอ.ช่าง กรรมการ หน.สำนักปลัดกรรมการ/เลขานุการ

ถามโดย : ปริณอาชาพิบูลวาณิช ( mcx_1984@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 14:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอให้ปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/11/2564 เวลา 12:05 ]