สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080962

    เงินบำนาญผู้สูงอายุ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรณีผู้สูงอายุรับบำนาญตกทอด ไม่เรียกเงินคืน แต่กรณีที่ผู้สูงอายุได้รับบำนาญด้วยตัวเอง หมายถึง ผู้สูงอายุเป็นข้าราชการ แล้วรับบำนาญ แต่เกิดการผิดพลาด ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างนี้ อปท.เรียกคืนได้ ถูกต้องใช่มั๊ย หรือ ไม่ต้องเรียกคืนเหมือนกัน

ถามโดย : เสาวภาบุญมี ( noowann.ps@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 11:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต(กง.พศ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 4135

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 25/11/2564 เวลา 09:42 ]