สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080956

    การจัดทำหมายเหตุ 4

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ขอสอบถามดังนี้ 1 ในส่วนของการยกยอดสินทรัพย์เข้าสู่ระบบบัญชี บาง อปท.ทำหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม ทำให้ระบบบันทึกยกยอดไม่ตรงกับวันที่ 1 ตุลา กรณีนี้จะต้องนำรายการยกยอดสินทรัพย์มาบันทึกในช่องผลกระทบจากการถือปฏิบัติหรือไม่ 2. กรณี อปท.โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานใต้สังกัดตอนสิ้นปี ต้องนำใบผ่านนี้มาบันทึกผลกระทบจากการถือปฏิบัติหรือไม่ 3. กรณีกรมฯ ให้ปรับปรุงบัญชีโอนเงินทุนสำรองสะสมซึ่งเกิดจากระบบ mapping บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ไปไว้ในบัญชีเงินสะสม ซึ่งได้มีการปรับปรุงระหว่างปี จะต้องเก็บยอดนี้ไปลงผลกระทบจากการถือปฏิบัติหรือไม่

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 10:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ใช้ยอดจากใบผ่านยกยอดบัญชีและยกยอดสินทรัพย์เท่านั้นค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1602-1612 ) [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 16:24 ]