สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080955

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของอปท. เริ่มปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 2564 - 31 ธ.ค 2564 สามารถออกคำสั่งให้ข้าราชการและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 ได้หรือไม่ หรือต้องออกคำสั่ง ณ วันที่ 1 ต.ค 2564

ถามโดย : piyadamusi ( piyada_in@hotmail.com )  IP 110.164.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 09:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-241-9049,02-241-9000 ต่อ 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 09:38 ]