สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080952

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี อาคารสำนักงานสำหรับจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารการปฏิบัติงานต่างๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอ ก. แต่ที่ตั้งสำนักงานในการปฏิบัติงานตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอ ข. กรณีต้องไปเก็บเอกสารที่อาคารจัดเก็บเอกสารนอกเวลาราชการ เนื่องจากเอกสารมีปริมาณมาก สามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ข้อ 4 "เงินตอบแทน" ได้หรือไม่

ถามโดย : นางสาวสุณิสา แดงเรือง ( sdruang@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 21/11/2564 เวลา 16:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-241-9049,02-241-9000 ต่อ 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/11/2564 เวลา 08:38 ]