สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080509

    สอบถามการโอน กรณีไม่นายก. อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงาานส่วนตำบล ก ขอโอน ไปดำรงตำแหน่ง ที่เทศบาลตำบล ข โดยทำหนังสือขอโอนต่อนายก อบต. ก ในวันที่ 28 ก.ย. 64 และนายก อบต. ก อนุมัติให้โอน และได้ส่งหนังสือไปให้เทศบาลตำบล ข พิจารณา ขอสอบถามว่า 1. ถ้า เทศบาลตำบล ข ยินดีรับโอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถดำเนินการให้ขอความเห็นชอบให้โอนไปยัง ก.อบต.จังหวัด ได้หรือไม่ 2. ถ้า ก.อบต.จังหวัด และ ก.ทจ.จังหวัด ทั้งสองแห่ง ให้ความเห็นชอบการให้โอนและรับโอน แล้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถดำเนินการให้โอนตามมติ ก.อบต. (ส่งตัวพนักงานส่วนตำล)ได้หรือไม่

ถามโดย : รัตนาพรพรมพินิจ ( kibkae_23@hotmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 15:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 135 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายก อบต.

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 15/10/2564 เวลา 10:14 ]