สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080508

    ตั้งลูกหนี้ภาษีที่ดิน ที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลได้ตั้งลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 จำนวน 400 ราย (เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาชำระมาเป็น 31 ตุลาคม 2563 จึงทำการตั้งหนี้ไว้) แต่ปรากฎว่า ลูกหนี้ภาษีที่ตั้งไว้จำนวน 350 ราย ไม่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี และทางเทศบาลไม่ได้ดำเนินการตาม ม.13 ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงทำให้การตั้งลูกหนี้ภาษีที่และสิ่งปลูกสร้าง ไม่ถูกต้อง ข้อสอบถาม จะต้องดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการตั้งลูกหนี้ภาษีที่ดินที่ไม่ถูกต้อง

ถามโดย : ชูศักดิ์เชื้อชวด ( chusak_aidid@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 14:58 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ปรับบัญชีลูกหนี้ คู่กับบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1602-1612 ) [ วันที่ 15/10/2564 เวลา 12:56 ]