สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080507

    การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยเทศบาลฯ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีการคัดเลือก ซึ่งเทศบาลฯได้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวน 6 ราย และได้มีผู้ยื่นข้อเสนอตามกำหนดระยะเวลา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการจ้างโดยวิธีการคัดเลือกได้พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 2 ราย ปรากฎว่าผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง เพียงจำนวน 1 ราย จากกรณีดังกล่าวถูกต้องเข้าหลักเกณฑ์ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือไม่ เทศบาลฯสามารถดำเนินการจัดจ้างได้เลยหรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : กมลภพอาติวีโร ( konokwan37@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 14:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าวสามารถพิจารณาได้ตามนัยของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 75

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 18/10/2564 เวลา 08:21 ]