สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080498

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

1.ในกรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดฯ สามารถปฏิเสธการไม่ลงนามในสัญญาซื้อขายแล้วรอจนกว่าจะได้นายกมาดำรงตำแหน่งแล้วให้นายกฯ เป็นผู้ลงนามได้หรือไม่ หากทำได้เราต้องอ้างข้อกฎหมายระเบียบใด 2.ปลัดฯได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานตรวจรับงานก่อนมีประกาศนายกฯหมดวาระ และงานคาดว่าจะมีการตรวจรับก่อนได้นายกฯมาดำรงตำแหน่ง เราจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือไม่

ถามโดย : ํัYHAdmin2 ( 6700811@dla.go.th )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 11:07 ]