สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080495

    การบรรจุกรณีพิเศษ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอสอบถามความคืบหน้าการบรรจุกรณีพิเศษของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์โควิด ดำเนินการถึงช่วงไหนแล้วครับ

ถามโดย : จุมพลลี้โชตินนท์ ( jumponnine@hotmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 13/10/2564 เวลา 14:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

อยู่ระหว่างการขอรับการอุดหนุนงบประมาณครับ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 09:34 ]