สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080494

    การจัดเก็บสถิติการคลัง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การกรอกข้อมูลสถิติการคลัง ด้านรับ รวมยอดลูกหนี้ภาษี ลูกหนี้รายได้อื่น (ในปี) หรือไม่ ด้านจ่าย รวมยอดเบิกตัดปีเหลือไม่

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 13/10/2564 เวลา 13:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ด้านรับ เป็นรายรับที่ อปท.ได้รับจริงๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1ตุลาคม2563-30กันยายน2564) ด้านจ่าย ก็เป็นรายจ่ายที่ อปท.ได้จ่ายจริงๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1ตุลาคม2563-30กันยายน2564) (ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นที่ให้ อปท.รายงานผ่านระบบ info ของทุกปี เป็นรายรับจริงๆ รายจ่ายจริงๆ ในปีงบประมาณนั้นๆ ค้างรับ ค้างจ่าย กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ไม่รวมนะคะ ตั้งเป็นลูกหนี้ไว้ปีนี้ แล้วไปจ่ายปีงบประมาณหน้า ค่อยไปลงเป็นรายรับจริงๆในปีงบประมาณหน้าค่ะ ด้านจ่ายก็เหมือนกันค่ะ จ่ายปีงบประมาณไหนก็ลงปีนั้นค่ะ)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1426-1432 ) [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 13:52 ]