สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080493

    การเช่าอสังหาริมทรัพย์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า เอกชนขอเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ซึ่งเทศบาลฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 มีข้อสงสัยอยู่ว่า ตามข้อ 19(2) ของระเบียบดังกล่าว การต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ในกรณีมีกำหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 1.นอกจากสภาเป็นผู้อนุมัตการต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวแล้ว ยังมีผู้มีอำนาจอื่นใด เช่น อำเภอ จังหวัด หรือส่วนราชการอื่นใดให้ความเห็นชอบอีกหรือไม่ และมีกฎหมายและหรือระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นใดให้ปฏิบัติ 2.ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การเช่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นของเทศบาล เกินกว่าสามปีนั้น คำว่าการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หมายถึง นายกเทศมนตรี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดิน หรือหน่วยงานสังกัดใด รบกวนอธิบายด้วยครับผม

ถามโดย : นายอุทัยแสสนธิ์ ( birdblueboy@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 13/10/2564 เวลา 12:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ 19(2) กำหนดให้ การต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอายุสัญญาเช่ามีกำหนดเกิน 3 ปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัคิ มิได้กำหนดให้มีผู้มีอำนาจอื่นแต่อย่างใด 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดิน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 11:10 ]