สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080492

    การใช้เงินของกิจการประปาหมู่บ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.คณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน สามารถนำเงินของกลุ่มฯ มาใช้ในการก่อสร้างระบบประปาแห่งใหม่ได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไร และเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบอะไร 2. จากคำถามที่ 1 ถ้าหากคณะกรรมการฯไม่สามารถนำเงินมาใช้ได้ อบต.สามารถนำเงินของกลุ่มมาใช้ได้หรือไม่ และมีวิธีการใช้อย่างไร 3.จากคำถามที่ 1และ2 ถ้าทั้งคณะกรรมการฯ และอบต. ไม่สามารถใช้เงินดังกล่าวได้ แล้วเงินมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆปี สุดท้ายหน่วยงานใดสามารถนำเงินไปใช้ได้ หรือเงินดังกล่าวจะตกไปเป็นเงินของหน่วยงานใดถ้ายังคงมีการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

ถามโดย : นิภาพันธ์ภักดี ( nipapun04@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 13/10/2564 เวลา 09:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์โทร 02-241-9000 ต่อ 1524 หรือ 1549

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 15:37 ]