สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080491

    การตั้งงบประมาณเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การตั้งงบประมาณเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ระยะเวลาสัญญาเช่า 5 ปี มีประเด็นคำถามดังนี้ 1. ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเขียนอย่างไร เนื่องจากเป็นสัญญาเช่าระยะเวลา 5 ปี ตามมติ ครม. 2. การดำเนินการตั้งงบประมาณเช่าระยะเวลา 5 ปี ยังต้องขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่หรือไม่ 3. ในปัจจุบันต้องดำเนินการตามระเบียบกฏหมายใดประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณ

ถามโดย : sujittraP ( promdee30@gmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 17:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อเบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1524 , 1528 สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 14:23 ]