สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080489

    การเบิกจ่ายเงินจากเทศบัญญัติเดิม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเทศบัญญัติออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณ 2565 การเบิกจ่ายเงินจากเทศบัญญัติเดิมกรณีที่แผนงานมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเงินเดือนหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 อยู่ในแผนงานตรวจสอบภายใน แต่ในเทศบัญญัติปี 64 ไม่มีแผนนี้ เทศบาลสามารถเบิกตามแผนเดิมไปก่อนได้หรือไม่

ถามโดย : auditytm ( chalai.jeab@gmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 17:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 13:30 ]