สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080488

    การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน ไม่ได้กันเงิน จะต้องนำยอดที่แจ้งหนี้มาตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหรือไม่ หรือจะเบิกจายเป็นค่าใช้จ่ายปี 65

ถามโดย : ราณีอัตกุล ( sauy21@hotmail.co.th )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 17:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การเบิกจ่ายต้องดูระเบียบเบิกจ่าย ส่วนการบันทึกบัญชีต้องตั้งเป็น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1602-1612 ) [ วันที่ 15/10/2564 เวลา 08:58 ]