สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080486

    แนวทางการบันทึกบัญชีหลังปิดบัญชีขั้นต้น กรณีได้รับเงินโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ตามที่สถ.ได้แจ้งแนวทางการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) กรณีงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรฐกิจฐานราก กรณีที่่ไม่ได้รับเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สิ้นปีงบประมาณ ปรากฎว่า ได้ดำเนินการผิดขั้นตอน คือยังไม่ได้บันทึกการกันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ แต่ไปสร้างฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลังไว้ ตามยอดเงินที่ได้รับแจ้งจัดสรร แล้วได้ดำเนินการปิดบัญชีขั้นต้นไปแล้ว ปีงบประมาณ 2565 ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร ค่ะ

ถามโดย : วิลาวัลย์พลขันธ์ ( wilawan.lan@outlook.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 15:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่ซ้ำกับรหัส CC080485 และเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-2419045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 10:39 ]