สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080484

    การเช่าอสังหาริมทรัพย์

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า เอกชนขอเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ซึ่งเทศบาลฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 มีข้อสงสัยอยู่ว่า ตามข้อ 19(2) ของระเบียบดังกล่าว การต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ในกรณีมีกำหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ นอกจากสภาเป็นผู้อนุมัตการต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวแล้ว ยังมีผู้มีอำนาจอื่นใด เช่น อำเภอ จังหวัด หรือส่วนราชการอื่นใดให้ความเห็นชอบอีกหรือไม่ และมีกฎหมายและหรือระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นใดให้ปฏิบัติ รบกวนอธิบายด้วยครับผม

ถามโดย : นายอุทัยแสสนธิ์ ( birdblueboy@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 15:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 21:10 ]