สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080482

    การรับบำนาญ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

พนักงานครูเทศบาล มีอายุราชการ 9 ปี 7 เดือน มีสิทธิขอรับบำนาญหรือเปล่าคะ

ถามโดย : ธัญชนก ดำฤทธิ์ ( thanchanok0721@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 15:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ครับ

ตอบโดย : สน.กบท. ประสานโดย : สน.กบท. ( 02-241-9067-69 ต่อ 301-310 ) [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 09:26 ]