สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080481

    ผู้บริหารท้องถ่ินทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกับอีก อปท หนึ่ง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถ่ินแห่งหนึ่ง มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง สามารถทำสัญญาก่อสร้างกับ อปท อื่น ที่ตนไม่ได้เป็นผู้บริหารได้หรือไม่

ถามโดย : คมกฤษนนทวัน ( kophoora_kamare@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 15:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 21:11 ]